מבקרת המועצה

מבקר הפנים פועל מתוקף פקודת המועצות המקומיות הקובעת את תפקידיו: 

(1)      לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות   היעילות והחיסכון.
(2)      לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
(3)      לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
(4)      לבדוק את הנהלת החשבונות של המועצה והאם דרכי החזקת כספי המועצה וניהולם והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
(5)      לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה בדוחותיו הקודמים.

מבקר המועצה יקבע את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה המבוקרת ואת היקף הביקורת לפי:
(1)   שיקול דעתו;
(2)   דרישת ראש המועצה לבקר ענין מסוים;
(3)   ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת. 

                א.         המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע עבודת הביקורת. 

                ב.         אחת לשנה יגיש המבקר דוח על ממצאי הביקורת. הדוח יובא לדיון מיוחד למליאת המועצה, לאחר שעבר את כל התהליך כפי שנקבע בחוק. 

                 ג.         בתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדוח מתפרסם בציבור, ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה וממצאיה של הביקורת בגופים המבוקרים. 

נציבות תלונות הציבור פועלת במסגרת הביקורת הפנימית במועצה. 

הממונה על פניות הציבור אמון על טיפול בפניות תושבים בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה. ביולי 2008 נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ממונה על  תלונות  הציבור). 

החוק ממסד את מעמד הממונה על תלונות הציבור כבעל תפקיד עצמאי ובעל סמכויות הכפופות לחוק. המועצה עושה מאמץ רב כדי לתת לתושביה את השירות הטוב ביותר.  

אם נתקלת בבעיה, פנית לבעל התפקיד הרלוונטי במועצה והבעיה לא באה על פתרונה, או אם נחשפת לפעולות לא תקינות, אנחנו רוצים לשמוע ולשפר. 

מטרות נציב תלונות הציבור במועצה כוללות: 

                א.         בירור תלונות באופן אובייקטיבי, בלתי תלוי ומקצועי. 

                ב.         התחשבות בצרכי המתלונן/ת, דרישותיו/ה ובקשותיו/ה. 

                 ג.         שיפור מתמיד באיכות השירות. 

                ד.         יישום לקחים העולים מהטיפול בתלונות. 

 

עקרונות עבודת ממונה תלונות הציבור 

                א.         ממונה תלונות הציבור מטפל בתלונות המוגשות בכתב. 

                ב.         כל תלונה תיענה בכתב. 

              ג.     נושא תלונה הנוגע למועצה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי צדק בולט. 

                ד.         ממונה תלונות הציבור מביא את נושא התלונה לידיעת המנהל שהתלונה בתחום אחריותו ולראש המועצה. 

      ה.     העלה בירור תלונה כי היא מוצדקת, מצביע ממונה תלונות הציבור על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו, ויכול הוא להמליץ בפני המועצה על סעד למתלונן לפי העניין, אך אין זו האחרונה חייבת לפעול לפי קביעת הממונה. 

 

בתלונות אלה לא מתקיים בירור אלא אם מצא ממונה תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה את בירורן  

                א.         תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו. 

                ב.      תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;. 

                 ג.      תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית (כמו על ועדת ערר לענייני ארנונה); 

                ד.      תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין; 

                ה.      תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח– 1958 [נוסח משולב]‏. 

                 ו.       תלונה אנונימית ותלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה לא תטופל, אלא אם ממונה תלונות הציבור קבע אחרת. 

 

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
כל תושב אשר סבור כי נפגע מהתנהלות  המועצה המקומית ו/או עובדיה (ובכפוף להערה להלן), רשאי להגיש תלונה באמצעות טופס תלונה כאשר עומדות בפניו מספר דרכים:
            1. באמצעות הדואר בכתובת: מועצה מקומית אבן יהודה רח' המייסדים 53 (עבור מבקר המועצה)

            2. באמצעות אתר המועצה המקומית (להלן קישור לטופס - נמצא גם בתחתית עמוד זה)

            3. בדוא"ל: mevaker@even-yehuda.muni.il  

  

תושב/ת יקר/ה
הממונה על תלונות הציבור מטפל בתלונות רק לאחר שנעשתה פנייה של המתלונן למחלקה הנדרשת ורק לאחר קבלת פניה בכתב הכוללת פרטים מלאים.
כמו כן, הממונה מטפל אך ורק בתלונות על עובדי המועצה ו/או בתלונות אשר לא נענו כיאות ו/או לא נתנו מענה מספק לסוגיה נשוא התלונה. כל פנייה בנושאים שוטפים ומידיים תוגש ישירות לגורם המטפל בהתאם כגון: מוקד עירוני, פיקוח עירוני ושאר מחלקות המועצה.
התושבים מתבקשים לפנות תחילה למחלקות המועצה הרלוונטיות ואל המוקד העירוני 106 העומד לרשות התושבים 24 שעות ביממה.
אנו פועלים תוך שקיפות מלאה, ללא משוא פנים ומתייחסים לכל פנייה בכבוד ראוי וברצינות יתרה.
למען שיפור השירות יש לפעול בהתאם להנחיות. 

 

טופס פנייה למבקרת המועצה

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד