• 1

פרוטוקול ישיבת מועצה מס35.15 מיום 18.5.16

 

 

 

 

 

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 35/15 

מיום 18.5.16 

 

 

 

 

נוכחים: אבי הררי – ראש המועצה  

עו"ד יול ברדוש – סגן ראש המועצה  

דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה  

עוז כהן – חבר המועצה  

זיו קמיני – חברת המועצה  

ערן אליאס – חבר המועצה  

יפה עובדיה – חברת המועצה  

יוסי אלבז – חבר המועצה  

אנינה דינר – חברת המועצה  

עמרי פלד – חבר המועצה  

לימור גיל-שני – חברת המועצה  

 

משתתפים: אינה קיסילנקו – מהנדסת המועצה  

אשר שמע – גזבר המועצה  

עו"ד קרן קדמי – יועצת משפטית  

 

 

 

 

 

על סדר היום: 

 

1. הצגת פעילות המוקד 

 

2. דיון בהצעה לפשרה בתביעת סמולר – בן-ארצי  

 

3. אישור קריטריונים לתמיכות בגין שנת 2016 (רצ"ב טיוטת הקריטריונים)  

 

4. אישור האצלת סמכות לסגן ראש המועצה דרור ריבובסקי (רצ"ב האצלת סמכויות)  

 

5. מינוי דרור ריבובסקי לסגן ראש המועצה לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות 

  

6. מינוי עומרי פלד לתפקיד יו"ר המתנ"ס בכפוף להסכם הקואליציוני בין שתי הסיעות. 

 

7. ביטול מינויו של עומרי פלד כסגן ראש המועצה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. מינוי חברת המועצה יפה עובדיה ליו"ר חזות המושבה  

 

9. מינוי חברת המועצה אנינה דינר לסגן יו"ר המתנ"ס 

 

10. אישור החלפת מורשי חתימה בביה"ס "בכר" – ח-ן שוטף וח-ן הורים  

 

11. יידוע חברי המועצה בדבר יציאת ראש המועצה למשלחת לאו"ם בנושא המאבק באנטישמיות וב- BDS בין התאריכים 30.5.16 עד 5.6.16  

  

12. עדכון תב"ר מס' 1320 – בטיחות בדרכים  

לאור אישור תוספת תקציבית מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  

 

13.  אישור תב"ר מס' 1376 שיפוצי קיץ בתי ספר 2016 

 

14. אישור תב"ר מס' 1377 שיפוצי גני ילדים  2016 

 

15. בקשה להגדלת תב"ר  מספר  1290  -תכנון ופיתוח ה.צ 301\1  קו מקורות 

 

16. בקשה להגדלת תב"ר מספר 1357 – החלפת תאורה במגרשי הספורט 

 

17. תב"ר מס'   1378  הגדלת מערך מצלמות בישוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סדר היום:  

 

 

1. הצגת פעילות המוקד 

 

 

2. דיון בהצעה לפשרה בתביעת סמולר – בן-ארצי  

 

עו"ד אורן מילר: מציג את עיקר הפשרה המוצעת, כאמור במכתבה של עו"ד גוגיג מיום 9.3.16 (המצורף לפרוטוקול זה).   

 

מבקש שכל חבר מועצה שפונה אליו תושב שיפנה אליו כדי שנוכל לבדוק באופן הכי שקוף ותקין.  

 

הוחלט: פה אחד לקבל את הצעת הפשרה, לסיים את ההליכים בתשלום פיצוי של 1,400,000 ₪.  

 

 

3. אישור קריטריונים לתמיכות בגין שנת 2016  

 

אבי הררי: אנו אמורים לאשר את הקריטריונים מדי שנה בישיבה קודמת.  

 

הוחלט: פה אחד לאשר את הקריטריונים המוצעים ומצורפים לפרוטוקול זה.  

 

 

4. אישור האצלת סמכות לסגן ראש המועצה דרור ריבובסקי  

 

הוחלט: פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות המצורפות לפרוטוקול זה.  

 

 

5. מינוי דרור ריבובסקי לסגן ראש המועצה לפי סעיף 15   

 

הצעת החלטה: מינוי דרור ריבובסקי לסגן ראש המועצה לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה – 1975 בהיקף של 100% משרה, בהתאם להסכם רוטציה.  

 

הוחלט: פה אחד  

 

6. מינוי עומרי פלד לתפקיד יו"ר המתנ"ס בכפוף להסכם הקואליציוני בין שתי הסיעות. 

 

הוחלט פה אחד בעד 

 

 

7. ביטול מינויו של עומרי פלד כסגן ראש המועצה.  

 

הוחלט פה אחד בעד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. מינוי חברת המועצה יפה עובדיה ליו"ר חזות המושבה  

 

הוחלט פה אחד בעד  

 

 

9. מינוי חברת המועצה אנינה דינר לסגן יו"ר המתנ"ס  

 

הוחלט פה אחד בעד  

 

 

10. אישור החלפת מורשי חתימה בביה"ס "בכר" – ח-ן שוטף וח-ן הורים  

 

חודידה אסתר ת.ז. 022375331 תבוא במקום אביבה מורדקוביץ ת.ז. 054259916  

 

מס' חשבונות הבנק :  

 

1. חשבון רשות 14275/45  

 

2. חשבון הורים 14274/47  

 

סניף 648  

 

הוחלט: פה אחד בעד  

 

 

11. יידוע חברי המועצה בדבר יציאת ראש המועצה למשלחת לאו"ם בנושא המאבק באנטישמיות וב- BDS בין התאריכים 30.5.16 עד 5.6.16  

  

אבי הררי: מציג את הנושא. מציין שיישא בעלות בעצמו חרף העובדה שיכול היה לבקש מקופת המועצה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. עדכון תב"ר מס' 1320 – בטיחות בדרכים  

לאור אישור תוספת תקציבית מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  

 

תקבולים:  

                                       תב"ר קיים             תוספת לאישור                 תב"ר מעודכן  

 

הרשות הלאומית                53,000                   20,000                        73,000  

לבטיחות בדרכים  

 

קרנות הרשות                   35,384                    13,334                        48,718  

סה"כ                              88,384                    33,334                       121,718  

 

תשלומים:  

                                       תב"ר קיים             תוספת לאישור                 תב"ר מעודכן  

 

עב' קבלניות                      88,384                     33,334                       121,718 

סה"כ                               88,384                     33,334                       121,718           

 

 

אינה קיסילנקו: מציגה את הנושא 

 

אנינה דינר: מי אחראי במועצה על בטיחות בדרכים 

 

אינה קיסילנקו: מח' הנדסה + מחלקת חינוך  

 

אשר שמע: זה כולל גם הסדרי תנועה ליד ביה"ס.  

 

הוחלט: לאשר פה אחד  

 

 

13.  אישור תב"ר מס' 1376 שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים 2016  

 

אומדן מהנדסת: 800,000 ₪  

כולל ניהול ופיקוח 

מקורות מימון: היטל השבחה  

 

אינה קיסילנקו: כל שנה צריך אישור איכלוס לכל מוסדות החינוך. בכל מוסד יש תמיד שיפוצים.  

 

אבי הררי: זה בנוסף לשינויים שמבקשים המנהלים.  

 

הוחלט: לאשר פה אחד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. אישור תב"ר מס' 1377 שיפוצי גני ילדים  2016  

 

אומדן מהנדסת: 800,000 ₪ 

כולל ניהול ופיקוח 

מקורות מימון: היטל השבחה  

 

הוחלט: פה אחד לאשר  

 

 

15. בקשה להגדלת תב"ר  מספר  1290  -תכנון ופיתוח ה.צ 301\1  קו מקורות 

 

סכום תב"ר -300,000 ₪ 

הגדלת תב"ר  אומדן מהנדסת ב : 2,000,000 ₪ 

סה"כ לתב"ר 2,300,000   

מקורות מימון: היטל כבישים 

 

עו"ד יול ברדוש: מציג את הנושא. הקו של מקורות יושב על תוואי כביש של המועצה שתוכנן בתכנית. כדי לסלול את הכביש צריך להפוך את הקו לתת-קרקעי. בעלי הקרקע תבעו את מקורות ואת המועצה.  

 

אבי הררי: הנושא היה בדיון משפטי מול בעלי הקרקע ואנו פועלים על פי הסכם הפשרה של בית המשפט.  

 

עו"ד יול ברדוש: פשרה שהתקבלה – 1/3 עלויות מקורות, 1/3 עלויות מועצה ו- 1/3 עלויות בעלים.  

 

אינה קיסילנקו: התב"ר צריך לגדול כדי להטמין את הקו של מקורות. מעבר לכך צריך גם עלויות סלילת הכביש – פיתוח אחרי הורדת הקו.  

 

הוחלט: לאשר פה אחד.  

  

 

16. בקשה להגדלת תב"ר מספר 1357 – החלפת תאורה במגרשי הספורט 

 

סכום תב"ר- 200,000 ₪ 

הגדלת תב"ר אומדן מהנדסת ב:30,000 ₪ 

סה"כ-230,000 ₪ 

מקורות מימון: היטל השבחה 

 

הוחלט: פה אחד בעד 

 

 

 

 

 

 

 

17. תב"ר מס'   1378  הגדלת מערך מצלמות בישוב  

 

תקבולים:  

 

קרנות הרשות            250,000 ₪  

סה"כ                        250,000 ₪  

 

 

תשלומים:  

 

עב' קבלניות            220,000 ₪  

תכנון ופיקוח            30,000   

סה"כ                      250,000 ₪  

 

עו"ד יול ברדוש: מסביר את הנושא. מדובר בשלב א'. מאוחר יותר יהיה שלב ב' – מצלמות ברחובות.  

 

יוסי אלבז: מה היעילות של המצלמות?  

 

עו"ד יול ברדוש: סטטיסטית הצטמצם מס' הגניבות, אבל בשל הרגשת הביטחון תושבים פחות מקפידים אצלם בבית.  

 

אבי הררי: יש שני סיירים . לא ניתן לתת מענה לכל. התושבים צריכים להבין שזה לא תפקיד של המועצה אלא של המשטרה.  

 

עו"ד יול ברדוש: גם נגמרו תופעות הוונדליזם.  

 

אבי הררי: המצלמות הראו מקרים של גניבות וגם של פגיעות באנשים.  

 

הוחלט: פה אחד לאשר.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עדכונים שונים:  

 

אבי הררי: מודה לדרור ריבובסקי, למשה בבלפור, למתנדבים ולעובדים ולכל מי שתמך באירועים האחרונים שהתקיימו – ימי הזיכרון ויום העצמאות.  

 

עוז כהן: יועץ לראש המועצה בעניין נושאים סביבתיים. 

 

התחלנו בעבודות ברח' העצמאות. יועץ התנועה קבע שלא ניתן לבצע כיכר בצומת העצמאות, האלון, מעלה הארגמן והסייפן. לכן עושים הסדרי תנועה ולא כיכרות.  

 

כיכר העצמאות-הבנים – יועץ התנועה הציע שינוי גיאומטרי. כעת מתכננים כדי לפתור הבעיה.  

 

ברח' ההדרים נגמרו העיכובים והתחילו לעבוד.  

 

אתמול היינו במחוזית בנושא תכנית המתאר. היו ויכוחים גדולים. המחוזית רוצה ציפוף גדול יותר. היה לא קל. היו נציגי משרדי ממשלה רבים. הם רוצים שיהיו כאן מבנים לגובה. מקווה שנצליח לעמוד במשימה של העברת תכנית המתאר בחלופה השנייה.  

 

יוסי אלבז: לדעתי לא קיבלנו החלטות כמו שצריך בעניין. הנושא החשוב ביותר שהיה כאן בישוב. הכל נמרח. גם הדיון עם ברנדיס. לא הייתה הצבעה.  

 

אבי הררי: הייתה ישיבה בה הייתה הצגה של תכנית המתאר. הייתה החלטה שהולכים על חלופה שנייה. מי שמאשר זו הוועדה המחוזית ולא אנחנו. כתבת מכתב. ברנדיס התייחס. רצית פגישה ותהיה פגישה.  

 

יוסי אלבז: אמרו לי שיהיה דיון ולא היה. ברנדיס קיבל 3 מיליון ₪ ונצמד לתכנית שאפשר לנהל אותה ממשרד הפנים. צריך דיון יותר מעמיק.  

 

אבי הררי: המכתב שלך עבר לברנדיס שהשיב לך. ביקשת פגישה עם חברי הסיעה. נקבעה פגישה אחרי שאני חוזר מחו"ל.  

 

 

 

     

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד