וועדות השמה

וועדת השמה הינה גוף מקצועי מעין שיפוטי שהרכבה נקבע בחוק, ובידה הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של ילד חריג לחינוך מיוחד ולגבי השמתו במסגרת החינוכית ההולמת את צרכיו (קביעת זכאות וסוג המסגרת החינוכית ולא שם המסגרת החינוכית ושיבוץ במסגרת). 

וועדת ההשמה מתקיימת לאחר הליך ממושך של טיפול בתלמיד בעל הצרכים המיוחדים במסגרת החינוכית בה למד. 

הרכב חברי וועדת ההשמה ( לחברי הוועדה מינוי משר החינוך): 

§         יו"ר הוועדה – נציג רשות החינוך המקומית –חובה. 

§         מפקח על החינוך המיוחד או נציגו- חובה. 

§         פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית-חובה. 

§         מפקח כולל בחינוך הרגיל או נציגו. כאשר מתקיים דיון בעניינו של תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל, רצוי שישתתף בו גם המפקח הכולל או נציגו. 

§         רופא מומחה ברפואת ילדים. 

§         עו"ס. 

§         נציג הורים. 

** הדיון בוועדת ההשמה יתקיים רק אם משתתפים בו 3 חברים לפחות: יו"ר הוועדה,  מפקח על החינוך המיוחד או נציגו ופסיכולוג חינוכי. 

המסמכים המשמשים את וועדת ההשמה בדיון ובקבלת ההחלטות: 

1.      אלון חינוכי-תפקודי חתום ע"י כל הגורמים המופיעים על השאלון. 

2.      אבחון פסיכולוגי עדכני חתום ע"י הגורם המקצועי שכתב ומספר רישיונו המקצועי. 

3.      חוות דעת רפואיות, במידת הצורך חתום ע"י הגורם שכתב תוך פירוט מקצועו המדויק ומספר רישיונו. 

**הורי התלמיד רשאים להביא בפני הוועדה חוות דעת מקצועיות ומסמכים אחרים הנוגעים לעניינו של הילד חתומים ע"י כותב המסמך תוך ציון מקצועו המדויק ומספר רישיונו. 

**במקרים שאין בידי הגורם המטפל מסמכים נוספים, תחליט הוועדה על סמך המסמכים שלפניה, ובמידת הצורך תפנה להמשך בירור אבחנתי אחר. 

הדיון: 

§         הדיון בוועדת ההשמה יתקיים רק אם משתתפים בו 3 חברים. 

§         לא יתקיים דיון בוועדת השמה ללא נוכחות והשתתפות הגורם המפנה. 

§         יוצגו הנוכחים ומטרת הוועדה. 

§         נוכחות התלמיד בדיוני הוועדה נתונה לשיקול דעתם של הוריו. 

§         יו"ר הוועדה יקפיד על השתתפות משמעותית של כל הנוכחים בדיון, כולל התלמיד והוריו. 

§         בדיון יוצג מידע רב תחומי אודות רמת תפקודו של התלמיד והתייחסות לנקודות החוזק והקושי. 

§         מהלך הדיון יירשם בפרטיכל. 

סיכום הדיון והחלטת הוועדה: 

1.      סיכום והחלטה יתקבלו בנוכחות חברי הוועדה בלבד ועל ידם. 

2.      ההחלטה תתקבל ברוב דעות. 

3.      נוסח החלטה ונימוקיה יעשה בתום הדיון על ידי חברי הוועדה שהשתתפו ועל דעתם. 

4.      לצורך ההחלטה עומדות אפשרויות אלו: 

                                 א.         התלמיד ילמד במסגרת חינוך רגיל. אם תמצא הוועדה לנכון היא תוכל להמליץ כי עניינו יידון בוועדת שילוב מוסדית לקביעת זכאותו לתמיכה מתכנית השילוב. 

                                 ב.         התלמיד זכאי לחינוך מיוחד וילמד במסגרת חינוך מיוחד. הוועדה תציין את סוג המסגרת: גן ילדים לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל או בבי"ס לחינוך מיוחד. הוועדה לא תנקוב בשם של מסגרת חינוכית. 

בהודעה להורי התלמיד על החלטת וועדת ההשמה יכתבו הנימוקים, סוג המסגרת ואפיון החריגות לשיבוץ. 

כמו כן תצוין זכותם להגיש ערר על החלטת הוועדה בפני וועדת הערר המחוזית 21 יום ממועד קבלת המכתב. 

יישום החלטתה של וועדת ההשמה: 

הרשות המקומית שבה התלמיד רשום בתעודת הזהות היא האחראית ליישום החלטתה של וועדת ההשמה. הרשות אחראית לשיבוצו של התלמיד במסגרת חינוכית הולמת בהתאם להוראות בחוזר הקבע נט/8(א), סעיף 19 – 1.2 בנושא שיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד. 

דיון חוזר בוועדת השמה: 

סעיף 10 לחוק החינוך המיוחד קובע שמנהל מוסד לחינוך מיוחד (גן ילדים לחינוך מיוחד, בי"ס לחינוך מיוחד או כיתה מיוחדת בבי"ס לחינוך רגיל) יביא פעם בשלוש שנים את עניינו של התלמיד הלומד במסגרת זו לדיון חוזר לפני ועדת ההשמה (גם במקרים המחייבים בדיון חוזר בגין העברת תלמיד בין מסגרות החינוך). 

 מנהל מוסד חינוכי או ארגון ציבורי יכולים ליזום דיון חוזר בעניינו של תלמיד גם לאחר תקופה קצרה מזו. 

הורים רשאים ליזום בכל עת דיון חוזר בעניינו של ילדו בתנאי שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו. 

כפתור חם – ועדות השמה ביושבה כוועדת ערר 

וועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת וועדת השילוב המוסדית. 

בעקבות התיקון לחוק החינוך המיוחד – פרק ד' סעיף 7, 2002 – שילוב והתכנסותן של וועדות השילוב המוסדיות לשם קביעת זכאות של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים להיכלל בתוכנית השילוב עומדת בפני ההורים זכות להגיש ערר על החלטת וועדת השילוב. 

הורה יכול להגיש ערר בכתב על החלטת וועדת השילוב המוסדית ליו"ר וועדת ההשמה ברשות המקומית תוך 21 יום מקבלת ההחלטה ולא יאוחר מב-5 ביולי בכל שנה. 

בוועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר לא ימצא חבר ועדה שהשתתף בוועדת השילוב בעניינו של התלמיד. 

בפני הוועדה יוצג פרוטוקול וועדת השילוב ויוזמן נציג מהמוסד החינוכי להשמיע עמדתו בלבד והוא לא יישאר בהמשך הדיון. 

התלמיד והוריו ישמיעו עמדתם (נוכחות התלמיד בדיוני הוועדה נתונה לשיקול דעתם של הוריו). 

החלטות וועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר: 

1.      1לקבל את הערר. 

2.      להחזיר את העניין לוועדת השילוב המוסדית לדיון נוסף עם הוראות ובלעדיהן. 

3.      לדחות את הערר. 

החלטת  וועדת ההשמה ביושבה כערר היא סופית. 

דיון מאוחד בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר 

הפנייה אל וועדת השמה ע"י מנהל מוסד חינוכי ( בי"ס/ גן) במקביל לערר ההורים על החלטת וועדת השילוב המוסדית תידון בוועדת ההשמה כוועדה מאוחדת (וועדת השמה וועדת ערר). 

בסמכות הוועדה המאוחדת לקבוע: 

1.      להחזיר לדיון בוועדת שילוב מוסדית עם או בלי הוראות. 

2.      לקבל את הערר. 

3.      להפנות את התלמיד למסגרת חינוך מיוחד. 

ההחלטה לזכאות או אי-זכאות לתמיכה מסל השילוב היא סופית. 

אם הוחלט לדחות את הערר- הוועדה תמשיך לדיון שני במתכונת של וועדת השמה. 

במקרה זה רשאי יהיה ההורה לערור במידה וההחלטה של ועדת ההשמה (דיון המשך) לזכאות לחינוך מיוחד, בפני וועדת ערר מחוזית. 

וועדת ערר (וועדת ערר מחוזית ). 

חוק החינוך המיוחד קובע כי ההורים רשאים לערער על החלטת וועדת ההשמה בפני וועדת ערר, וועדת ערר מחוזית. 

וועדת הערר מתקיימת בראשותו של מנהל מחוז במשרד החינוך. 

המועד להגשת הערר הוא תוך 21 יום מיום קבלת החלטת וועדת ההשמה. 

בסמכות וועדת הערר להחליט: 

§         קבלת הערר ושינוי החלטת וועדת ההשמה. 

§         החזרת העניין לדיון נוסף בוועדת השמה עם או בלי הוראות. 

§         דחיית הערר (השארת החלטת וועדת השמה על כנה). 

*** חשוב להדגיש ולהבהיר כי וועדת הערר לא תדון בהחלטות שהתקבלו במעמד וועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על וועדת השילוב המוסדית.  

וועדת הערר היא סופית. 

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד