זימון לישיבת מליאה בתאריך 24.2.2016

 

‏ז' אדר א תשע"ו 

‏16 פברואר 2016 

 

 

 

לכבוד 

חברי המועצה  

באמצעות דוא"ל  

 

 

שלום רב,  

 

 

 

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין שתתקיים ביום רביעי 24 לפברואר 2016 בשעה 18:00 במשרדי המועצה:

 

על סדר היום:  

 

1. מינוי הגב' דורית אסולין לחברה בהנהלת המתנ"ס במקום מר יקי אללוף.  

 

2. בהתאם להוראת תיקון מס' 50 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985, בנוגע לפתיחת חשבונות פיתוח להקצבות פיס, אשר נכנס לתוקף ביום 1.12.15, מחויבות הרשויות המקומיות לנהל את הקצבות הפיתוח שמועברות אליהן ע"י מפעל הפיס בחשבון בנק נפרד. 

 

הצעת החלטה: מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון פיתוח כללי להקצבות פיס בבנק דקסיה.  

 

 

3. אישור המועצה למינוי ועדה לגובי מס. חברים: גזבר המועצה, היועץ המשפטי, מזכיר המועצה, מנהל מחלקת הגביה. 

 

4. דיווח על מינוי יועמ"ש למועצה.  

 

5. דיווח הסכם תכנית ה.צ./מק/ 1-1 / 495 א'  

 

6. דיווח בנושא בחירת מבקר המועצה

  

7. דיווח בנושא קהילה נגישה 

 

 

 

8. אישור תב"רים:  

 

 

א. עדכון תב"ר 1154 תכנון וביצוע שיפוץ שכונות ותיקות 

 

בקשה להגדלת תב"ר –300,000₪ 

 

סה"כ  לתב"ר  1,200,000₪ 

 

אומדן עפ"י מתכנן 

 

 

תקבולים:  

 

                                             תב"ר מאושר                                       תב"ר מעודכן 

משרד השיכון                           300,000 ₪                                         300,000 ₪  

קרנות הרשות                           600,000 ₪                                         900,000 ₪  

סה"כ                                      900,000 ₪                                         1,200,000 ₪  

 

 

תשלומים:  

 

עבודות קבלניות                     850,000 ₪                                        1,050,000 ₪  

תכנון ופיקוח                         50,000                                           150,000 ₪                      

סה"כ                                   900,000 ₪                                        1,200,000 ₪                                  

 

  

 

ב. עדכון תב"ר 1340תכנון וביצוע רח' בני בנימין  

 

הגדלת תב"ר לשם ביצוע  בסך 1,500,000 ₪  

אומדן עפ"י המתכנן  

 

                                          תב"ר מאושר                               תב"ר מעודכן  

תקבולים:  

 

השתת' בעלים                        201,600 ₪                              201,600 ₪  

קרנות הרשות                         0                                           1,500,000 ₪  

סה"כ                                   201,600 ₪                              1,701,600 ₪  

 

 

תשלומים:  

 

תכנון ופיקוח                        201,600 ₪                               201,600 ₪  

עב' קבלניות                         0                                              1,500,000 ₪  

סה"כ                                 201,600 ₪                                1,701,600 ₪  

                                                                                                         

 

 

 

ג. עדכון תב"ר 1354-פיתוח שצ"פ 212 מערב 

 

בקשה להגדלת תב"ר  על סך  265,000 ₪   

עבור –העתקת מתקני משחק ממגרש קיים למיקום חדש 

והצבת מתקני כושר , וביצוע מדרכה  [בתחום השצ"פ] 

סה"כ לאחר הגדלה לתב"ר 2,281,000₪ 

אומדן עפ"י מהנדסת המועצה 

 

 

                                             תב"ר מאושר                                  תב"ר מעודכן  

 

תקבולים:  

קרנות הרשות                           2,016,000 ₪                              2,281,000 ₪  

סה"כ                                      2,016,000 ₪                               2,281,000 ₪  

 

 

תשלומים:  

עב' קבלניות                            1,800,000 ₪                                2,031,000 ₪  

תכנון ופיקוח                           216,000                                      250,000   

סה"כ                                     2,016,000 ₪                                2,281,000 ₪  

 

 

 

ד. אישור תב"ר 1374 ביצוע הסדרי בטיחות בצמתים ברחוב עצמאות 

 

לפי אומדן מהנדס  

סה"כ לתב"ר 336,000 ₪ 

 

תקבולים:  

קרנות הרשות                        336,000 ₪  

סה"כ                                    336,000 ₪  

 

 

תשלומים:  

 

עב' קבלניות                          300,000 ₪  

תכנון ופיקוח                         36,000   

סה"כ                                   336,000 ₪  

 

 

 

                                                                                                בכבוד רב,  

 

                                                                                                אלי גטר 

                                                                                           מזכיר המועצה  

ספריה
סביום
מוקד עירוני
מתנ"ס
הרשמה
עבור לתוכן העמוד