באם תרצו להגיש ערעור על דו"ח שקיבלתם – מכל סוג שהוא ( חנייה/גזם/כלבים וכו' )

תוכלו להוריד את הטופס בתחתית עמוד זה ולמלאו כנדרש.

לבקשה יש לצרף העתק/צילום הדו"ח ולהעבירה למועצה על כל נספחיה,
במספר פקס: 09-8997315 לידי שמשון