פרוטוקולי ישיבות המועצה ה-16

2020

  • פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 28.12.20 מספר 31.16 
  • הפרוטוקול הכתוב יפורסם לאחר אישורו בישיבת המועצה הבאה
  • פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 28.12.20 מספר 30.16 
  • הפרוטוקול הכתוב יפורסם לאחר אישורו בישיבת המועצה הבאה
  • פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 28.12.20 מספר 29.16 – אישור תקציב המועצה לשנת 2021.
  • הפרוטוקול הכתוב יפורסם לאחר אישורו בישיבת המועצה הבאה

ניתן להאזין להקלטת הישיבה החל מדקה 17:39 של ההקלטה מטה של הישיבה שלא מן המניין מספר 21

2019