פרוטוקולי ישיבות המועצה ה-16

2022

ישיבת מועצה 30.04.2022 – דיון וקבלת החלטה בנושא גובה היטל השבחה בפרויקטי פינוי בינוי

ישיבת מועצה מן המניין וישיבת מועצה שלא מן המניין 28.04.2022

2021

2020

ניתן להאזין להקלטת הישיבה החל מדקה 17:39 של ההקלטה מטה של הישיבה שלא מן המניין מספר 21

2019