באם תרצו להגיש ערעור על דו"ח שקיבלתם - מכל סוג שהוא (חנייה/גזם/כלבים וכו')

תוכלו להוריד את הטופס בתחתית עמוד זה ולמלאו כנדרש.

לבקשה יש לצרף העתק/צילום הדו"ח , ולהעבירה על כל נספחיה

לעו"ד יעל מרמור ( עורכת דין חיצונית )

לפקס: 09-9577030
יש לוודא קבלת הפקס בטלפון: 09-9515177

כמו כן יש למסור העתק למחלקת הפיקוח במועצה לידי פיני / או בפקס 09-8997315 לידי רחל

 

תודה רבה

טופס ערעור על דו"ח