מתן תמיכות לשנת 2017 המועצה המקומית אבן-יהודה 

המועצה המקומית אבן-יהודה אישרה תבחינים למתן תמיכות לעמותות מוכרות  

ניתן לעיין בתבחינים בלשכת מזכיר המועצה ובתיאום מראש  

בטלפון:09-8915002.  

כל גוף הרואה עצמו זכאי לקבל תמיכה כאמור לעיל, רשאי להגיש בקשה על טפסים המיועדים לכך לא יאוחר מיום 30.3.17 בשעה 12:00 במסירה אישית.  

אין בהגשת הבקשה משום אישור כל שהוא למתן תמיכה.  

בברכה 
אבי הררי 
ראש המועצה 

 

הודעה בדבר הגשת בקשות תמיכה
תמיכות- טופס נספח א- התחייבות העמותה
תמיכות- טופס נספח ב- ויתור על סודיות
תבחינים לתמיכות- לשנת 2017