טופס ערעור על דו"ח

באם תרצו להגיש ערעור על דו"ח שקיבלתם - מכל סוג שהוא ( חנייה/גזם/כלבים וכו' )

תוכלו להוריד את הטופס בתחתית עמוד זה ולמלאו כנדרש.

לבקשה יש לצרף העתק/צילום הדו"ח ולהעבירה למועצה על כל נספחיה,
במספר פקס: 09-8997315 לידי שמשון

 

בקשה לביטול דוח חנייה.pdf

בקשה לביטול דוח פיקוח.pdf